دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 329 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 8120091 4 کارشناسی علوم پایه 01 علی کمندی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/05 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 05 امین قدوسیان | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/27 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 06 امین قدوسیان | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/27 (08:15 - 10:15)
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی کمندی | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/05 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 03 دارا معظمی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/30 (08:15 - 10:15)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 01 سایه میرزایی | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/10/30 (08:15 - 10:15)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 02 سایه میرزایی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/30 (08:15 - 10:15)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 04 محمدمهدی ایمان هرهفته دو شنبه (07:30 - 10:00) 1399/10/26 (08:00 - 10:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 02 محمدمهدی ایمان هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:00) 1399/10/26 (08:00 - 10:00)
روش های محاسبات عددی 1 8120041 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی فهیم | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/05 (11:00 - 13:00)
محاسبات عددی 8120096 2 کارشناسی علوم پایه 01 علی فهیم هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/05 (11:00 - 13:00)
محاسبات عددی 8120096 2 کارشناسی علوم پایه 02 علی فهیم هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/05 (11:00 - 13:00)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 08 ایمان اشراقی | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/07 (08:15 - 10:15)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 07 ایمان اشراقی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (08:15 - 10:15)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 01 مریم ذوقی | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/07 (08:15 - 10:15)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 09 حسین محمودی داریان | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/07 (08:15 - 10:15)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 02 مریم ذوقی | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 02 زهرا شاطرزاده یزدی | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/07 (11:00 - 13:00)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 01 زهرا شاطرزاده یزدی | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (11:00 - 13:00)
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 329 نتیجه
از 17