دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 222 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 06 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 03 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 03 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 02 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 50 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 10 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 06 علی روستایی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 31 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 51 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 04 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 06 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 05 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
الگوریتم های تقریب 2 8108256 3 دکتری علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (12:45 - 14:15) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های رمز نگاری 8108246 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 نیره مجد هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های گراف و شبکه 8108244 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 222 نتیجه
از 12