دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 224 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری ماشین 8108274 3 دکتری علوم مهندسی 01 محمود شعبان خواه هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:15 - 15:45) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 03 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 06 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 02 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 03 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 06 علی روستایی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 10 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 50 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 31 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 51 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 04 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 06 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 05 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
الگوریتم های اینترنت 8108237 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
الگوریتم های تقریب 2 8108256 3 دکتری علوم مهندسی 01 دارا معظمی | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 224 نتیجه
از 12