دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 317 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 02 سیدعبدالرضا ترابی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 03 سیدعبدالرضا ترابی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی خجسته هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 07 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 10 محمود شعبان خواه هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 01 روح اله عابدیان هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 08 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 09 محمود شعبان خواه هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 05 احسان معانی میاندوآب هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 02 روح اله عابدیان هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 06 احسان معانی میاندوآب هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/31 (08:15 - 10:15)
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 کارشناسی علوم پایه 04 حسین محمودی داریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (08:15 - 10:15)
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 کارشناسی علوم پایه 03 حسین محمودی داریان هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/27 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 09 مجتبی صالحی دزفولی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 02 دارا معظمی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 01 حسین رحامی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 04 علی روستایی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 07 علی خجسته هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 03 علی روستایی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 05 سایه میرزایی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
نمایش 1 - 20 از 317 نتیجه
از 16