دروس ارائه شده

نمایش 201 - 220 از 314 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 05 حسین رحامی هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 08 سایه میرزایی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 02 علی خجسته هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی خجسته هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 09 سایه میرزایی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 04 حسین رحامی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15)
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 8120138 2 کارشناسی علوم پایه 01 محمدمهدی ایمان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 02 هادی امیری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/28 (08:15 - 10:15)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 03 احمد فیض دیزجی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/28 (08:15 - 10:15)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 01 هادی امیری | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (08:15 - 10:15)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 05 سایه میرزایی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/28 (08:15 - 10:15)
شیمی عمومی 2 8120065 3 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/02 (08:15 - 10:15)
شیمی عمومی 2 8120065 3 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/02 (08:15 - 10:15)
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 20 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 11 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 09 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 07 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 06 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 29 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
نمایش 201 - 220 از 314 نتیجه
از 16