دروس ارائه شده

نمایش 221 - 240 از 308 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 07 محمدمهدی ایمان هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 03 محمدمهدی ایمان هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی برق 8120105 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
محاسبات عددی 8120096 2 کارشناسی علوم پایه 01 علی فهیم هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/06 (08:15 - 10:15)
محاسبات عددی 8120096 2 کارشناسی علوم پایه 07 حسین محمودی داریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/06 (08:15 - 10:15)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 03 حسین محمودی داریان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (11:00 - 13:00)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 03 سمیه محمدی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 08 علی فهیم هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 10 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 11 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 05 مریم ذوقی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 01 نیره مجد هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 02 نیره مجد هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 07 علی فهیم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 09 زهرا شاطرزاده یزدی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 06 مریم ذوقی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 04 سمیه محمدی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 15 مریم ذوقی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
نمایش 221 - 240 از 308 نتیجه
از 16