دروس ارائه شده

نمایش 241 - 260 از 314 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 02 علی روستایی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (11:00 - 13:00)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 07 علی فهیم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 08 علی فهیم هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 10 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 03 سمیه محمدی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 09 زهرا شاطرزاده یزدی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 04 سمیه محمدی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 11 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15)
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 54 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 40 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 07 علی روستایی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 39 زهرا شاطرزاده یزدی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 کارشناسی علوم پایه 34 زهرا شاطرزاده یزدی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آمار و احتمالات 8120017 3 کارشناسی علوم پایه 02 سید محمود طاهری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/02 (08:15 - 10:15)
آشنایی با نظریه تصمیم 8108347 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته شنبه (19:30 - 21:00) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:00) 1398/03/25 (18:00 - 20:00)
اقتصاد مهندسی 8108040 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 علی کمندی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/04 (20:00 - 22:00)
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 محمود شعبان خواه هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/03 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی 8108245 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های تصادفی 8108011 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های تقریبی 8108234 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 241 - 260 از 314 نتیجه
از 16