دروس ارائه شده

نمایش 301 - 317 از 317 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سمینار 8108018 2 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 02 سیدعبدالرضا ترابی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
شارش شبکه 8108348 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/06 (16:00 - 18:00)
محاسبات کوانتومی و الگوریتم های آن 8108238 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 نیره مجد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
نظریه گراف 2 8108257 3 دکتری علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/30 (14:00 - 16:00)
احتمال و فرآیندهای تصادفی 8108260 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 سید محمود طاهری هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 محمود شعبان خواه هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00)
الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی 8108245 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:30) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
الگوریتم های تقریب 2 8108256 3 دکتری علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های گراف و شبکه 8108244 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00)
الگوریتم های موازی 8108235 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 سیدعبدالرضا ترابی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) 1396/11/04 (13:00 - 15:00)
بهینه سازی غیر خطی 8108271 3 دکتری علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1396/11/05 (16:00 - 18:00)
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8108041 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 هادی امیری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/01 (16:00 - 18:00)
تحقیق در عملیات 1 8108029 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
داده کاوی 8108268 3 دکتری علوم مهندسی 01 علی کمندی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00)
روش اجزاء محدود 8108047 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 روح اله عابدیان هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (16:00 - 18:00)
نظریه پایگاه های داده پیشرفته 8108013 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی کمندی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/26 (13:00 - 15:00)
نمایش 301 - 317 از 317 نتیجه
از 16