دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 308 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 09 مجتبی صالحی دزفولی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 03 علی روستایی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15)
رسم فنی ساختمان 8120173 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی صالحی دزفولی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 01 حسین رحامی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 03 هادی امیری | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 02 احمد فیض دیزجی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 04 هادی امیری | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
شیمی عمومی 1 8120063 3 کارشناسی علوم پایه 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/01 (08:15 - 10:15)
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 14 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 15 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 13 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
شیمی عمومی 8120113 3 کارشناسی علوم پایه 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/01 (08:15 - 10:15)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 08 ایمان اشراقی هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 03 محمدمهدی ایمان هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 05 محمدمهدی ایمان هرهفته دو شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 06 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 07 محمدمهدی ایمان هرهفته سه شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نمایش 21 - 40 از 308 نتیجه
از 16