دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 331 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 07 محمدمهدی ایمان هرهفته سه شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 09 ایمان اشراقی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 06 عبدالرحیم صالحی دزفولی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 کارشناسی علوم پایه 03 محمدمهدی ایمان هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00)
محاسبات عددی 8120096 2 کارشناسی علوم پایه 06 علی فهیم هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (08:15 - 10:15)
محاسبات عددی 8120096 2 کارشناسی علوم پایه 05 علی فهیم هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (08:15 - 10:15)
شیمی فیزیک 8120141 3 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/01 (08:15 - 10:15)
شیمی فیزیک 8120141 3 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/01 (08:15 - 10:15)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 03 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 01 ایمان اشراقی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
فیزیک 1 8120115 3 کارشناسی علوم پایه 02 ایمان اشراقی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 04 سمیه محمدی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 05 علی فهیم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 10 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 02 مریم ذوقی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 01 مریم ذوقی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 09 اعظم مانی ورنوسفادرانی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 07 زهرا شاطرزاده یزدی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
فیزیک 2 8120116 3 کارشناسی علوم پایه 03 سمیه محمدی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:15 - 10:15)
نمایش 41 - 60 از 331 نتیجه
از 17