برنامه امتحانات میان ترم علوم مهندسی نیم سال اول ۹۸ -۹۹

روز و تاریخ 8:15 -10:15 11-13 16-18
پنج شنبه 98/08/23 ریاضی ۱ ریاضی مهندسی
معادلات دیفرانسیل
-
شنبه 98/08/25 - - برنامه نویسی کامپیوتر
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
یک شنبه 98/08/26 - - ریاضی ۲
دو شنبه 98/08/27 - - آمار و احتمالات
شیمی عمومی
شیمی عمومی ۱
شیمی عمومی ۲
شیمی فیزیک
سه شنبه 98/08/28 - - محاسبات عددی
روش های محاسبات عددی
پنج شنبه 98/08/30 فیزیک ۱ فیزیک ۲ -

بزودی برنامه امتحانات پایان ترم بروز رسانی می گردد.