اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های تقریبی در مهندسی

نام درس روش های تقریبی در مهندسی
کد درس 8108046
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز