اعضای هیات علمی

فیزیک 1

نام درس فیزیک 1
کد درس 8120115
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز