دریافت لینک برنامه سالیانه دانشگاه تهران - سال تحصیلی 98-99

دانلود
sss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبت نام نیمسال اول (2 الی 9 شهریور)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال اول (13 الی 15 مهر)

امتحانات میان ترم نیمسال اول (18 الی 29 آبان)

ارزشیابی نیمسال اول (23 الی 27 آذر)

حذف اضطراری نیمسال اول (7 الی 9 دی)

امتحانات پایان ترم نیمسال اول (21 دی الی 2 بهمن)

ثبت نام نیمسال دوم (5 الی 10 بهمن)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال دوم (26 الی 28 بهمن)

امتحانات میان ترم نیمسال دوم (16 الی 27 فروردین)

حذف اضطراری نیمسال دوم (18 الی 20 خرداد)

ارزشیابی نیمسال دوم (24 الی 31 خرداد)

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم (5 تیر الی 19 تیر)