دریافت لینک برنامه سالیانه دانشگاه تهران - سال تحصیلی 98-99

دانلود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبت نام نیمسال اول (2 الی 9 شهریور)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال اول (13 الی 15 مهر)

امتحانات میان ترم نیمسال اول (18 الی 29 آبان)

ارزشیابی نیمسال اول (23 الی 27 آذر)

حذف اضطراری نیمسال اول (7 الی 9 دی)

امتحانات پایان ترم نیمسال اول (21 دی الی 2 بهمن)

ثبت نام نیمسال دوم (5 الی 10 بهمن)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال دوم (26 الی 28 بهمن)

امتحانات میان ترم نیمسال دوم (16 الی 27 فروردین)

ارزشیابی نیمسال دوم (20 الی 29 اردیبهشت)

حذف اضطراری نیمسال دوم (30 اردیبهشت الی 1 خرداد)

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم (24 خرداد الی 4 تیر)