اعضای هیات علمی

علی فهیم

علی فهیم،

استادیار
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی
  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 38019 ارجاعات
  • 89 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 94071 ارجاعات
  • 138 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

پروفایل

  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی 1398←1399
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی