اعضای هیات علمی

علی فهیم

علی فهیم،

استادیار
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی
  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 39590 ارجاعات
  • 90 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 100027 ارجاعات
  • 145 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی 8120096 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 8120096 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
فیزیک 2 8120116 3 05 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
داده کاوی 8108268 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک 1 8120115 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
فیزیک 1 8120115 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
داده کاوی 8108268 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
محاسبات عددی 8120096 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/06 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
فیزیک 2 8120116 3 08 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
فیزیک 2 8120116 3 07 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1