اعضای هیات علمی

علی فهیم

علی فهیم،

استادیار
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 40404 ارجاعات
  • 91 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
Google Scholar
  • 103709 ارجاعات
  • 147 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال