اعضای هیات علمی

امین قدوسیان

امین قدوسیان،

استادیار
  • ، عضو شورای آموزشی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 219 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 437 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 8120122 3 07 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/14 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 8120122 3 08 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/14 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی 8108245 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/14 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 05 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 06 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
بهینه سازی غیر خطی 2 8108334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/26 (20:00 - 22:00) ترم اول 1398
بهینه سازی غیر خطی 8108271 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/28 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
ریاضی عمومی 1 8120121 3 03 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
آشنایی با نظریه تصمیم 8108347 3 01 هرهفته شنبه (19:30 - 21:00) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:00) 1398/03/25 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1397
الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی 8108245 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحقیق در عملیات 1 8108029 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/05 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی پویا 8108072 3 01 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 20:00) 1397/11/01 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
بهینه سازی غیرخطی 1 8108328 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
بهینه سازی غیر خطی 8108271 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی محدب 8108333 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 8108073 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1397/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
شارش شبکه 8108348 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
الگوریتم های بهینه سازی ترکیبیاتی 8108245 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:30) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
بهینه سازی غیر خطی 8108271 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1396/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2