اعضای هیات علمی

امین قدوسیان

امین قدوسیان،

استادیار
  • ، عضو شورای آموزشی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 215 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 431 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال