اعضای هیات علمی

عبدالرحیم صالحی دزفولی

عبدالرحیم صالحی دزفولی،

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/03 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 10:30) 1399/04/03 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (20:00 - 22:00) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1398/10/21 (20:00 - 22:00) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
نقشه کشی صنعتی برق 8120105 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1