اعضای هیات علمی

علی روستایی

علی روستایی،

استادیار
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم مهندسی
  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک 1
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

1

Scopus
  • 162 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/08 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 04 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/08 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 06 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 20 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 07 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1398
روش اجزاء محدود 8108047 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/09 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
فیزیک 1 8120115 3 05 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
فیزیک 1 8120115 3 06 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 06 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 10 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
فیزیک 1 8120115 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 07 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1