اعضای هیات علمی

هادی امیری

هادی امیری،

استادیار
  • ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 54 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 92 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.