اعضای هیات علمی

اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو،

دانشیار
  • ، عضویت در انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
  • ، رئیس دانشکده علوم مهندسی
  • ، عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو
  • ، عضو انجمن آموزش مهندسی
  • ، عضو کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی / پردیس دانشکده های فنی / گروه آموزشی‌دروس عمومی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1506 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 392 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عمومی 1 8120063 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/01 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 03 هرهفته دو شنبه (19:00 - 20:30) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 02 هرهفته چهار شنبه (19:00 - 20:30) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 04 هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 05 هرهفته یک شنبه (19:00 - 20:30) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 8108018 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 8108018 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1398
مبانی فناوری نانو 8108324 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) 1399/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نانومواد 8108354 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/31 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 2 8120065 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/03 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 03 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
شیمی فیزیک 8120141 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/03 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
سمینار 8108018 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1398
مباحث ویژه 8108275 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مشخصه یابی در مهندسی نانو 8108355 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/25 (18:00 - 20:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 26 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 28 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2