اعضای هیات علمی

ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : 311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 253 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 306 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 08 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/17 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/17 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
فیزیک 1 8120115 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
فیزیک 1 8120115 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (20:00 - 22:00) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (20:00 - 22:00) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 8120106 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1398/04/01 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
فیزیک 1 8120115 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1