اعضای هیات علمی

علی کمندی

علی کمندی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 76 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 190 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8108192 1 01 نامشخص نامشخص 3983
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/10 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/10 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 8108275 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/26 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/26 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
سیستم های توزیع شده 8108008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8108192 1 02 نامشخص نامشخص 3973
اقتصاد مهندسی 8108040 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/04 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
داده کاوی 8108268 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ساختمان داده ها 8108197 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/06 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
داده کاوی 8108268 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیستم های توزیع شده 8108008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
داده کاوی 8108268 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیستم های توزیع شده 8108008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
داده کاوی 8108268 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه پایگاه های داده پیشرفته 8108013 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1