اعضای هیات علمی

علی کمندی

علی کمندی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 188 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال