اعضای هیات علمی

اعظم مانی ورنوسفادرانی

اعظم مانی ورنوسفادرانی،

استادیار
  • ، سرپرستی آزمایشگاه فیزیک پایه 1
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما