اعضای هیات علمی

اعظم مانی ورنوسفادرانی

اعظم مانی ورنوسفادرانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما