اعضای هیات علمی

مریم ذوقی

مریم ذوقی،

استادیار
  • ، سرپرست آزمایشگاه فیزیک 2
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما