اعضای هیات علمی

علی معینی

علی معینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 441 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 1139 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.