اعضای هیات علمی

مجتبی صالحی دزفولی

مجتبی صالحی دزفولی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 66558453
اتاق : -
صفحه رخ نما