اعضای هیات علمی

نیره مجد

نیره مجد،

استادیار
  • ، سرپرست گرایش رمز نگاری و اطلاعات کوانتومی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112154
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 135 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.