اعضای هیات علمی

نیره مجد

نیره مجد،

استادیار
  • ، سرپرست گرایش رمز نگاری و اطلاعات کوانتومی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112154
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 136 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال