اعضای هیات علمی

روح اله عابدیان

روح اله عابدیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 42 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 8120122 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/01 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
محاسبات عددی 8120096 2 06 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
محاسبات عددی 8120096 2 07 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
حساب تغییرات 8108036 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (18:00 - 20:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8108192 1 07 نامشخص نامشخص 3973
ریاضی عمومی 2 8120122 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/30 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
ریاضی عمومی 2 8120122 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/30 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
روش های تقریبی در مهندسی 8108046 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1397
روش اجزاء محدود 8108047 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397
روش های تقریبی در مهندسی 8108046 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
روش اجزاء محدود 8108047 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1