اعضای هیات علمی

روح اله عابدیان

روح اله عابدیان،

استادیار
  • ، نماینده کتابخانه دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112244
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال