اعضای هیات علمی

سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • ، اسناد راهنمای کارشناسی علوم مهندسی
  • ، عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 58 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 05 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/25 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 06 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/25 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضی مهندسی 8120047 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/24 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی مهندسی 8120047 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8108041 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/22 (18:00 - 20:00) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 08 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 09 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
ریاضی مهندسی 8120047 3 05 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/28 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8108041 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1