اعضای هیات علمی

محمود شعبان خواه

محمود شعبان خواه،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 63 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

پروفایل

  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی 1396←…
  • ، معاونت مالی و اداری دانشکده علوم مهندسی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی