اعضای هیات علمی

محمود شعبان خواه

محمود شعبان خواه،

استادیار
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 27 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 65 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 8120122 3 09 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/14 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 8120122 3 10 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/14 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 10 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 09 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 8108274 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:15 - 15:45) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 01 نامشخص نامشخص 3973
ریاضی عمومی 2 8120122 3 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/30 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
ریاضی عمومی 2 8120122 3 03 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/30 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
یادگیری ماشین 8108274 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1