اعضای هیات علمی

سید محمود طاهری

سید محمود طاهری،

استاد
 • ، عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 23 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۹
Google Scholar
 • 1967 ارجاعات
 • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پروفایل

 • ، عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه 1396←1399
 • ، عضویت در کمیته ارزیابی دانشکده 1396←1397
 • ، عضویت در شورای آموزشی دانشکده 1396←1398
 • ، عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای هوشمند ایران (دوره چهارم) 1392←1394
 • ، عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای فازی ایران 1390←1393
 • ، عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای هوشمند ایران (دوره سوم) 1390←1392
 • انجمن سیستمهای فازی ایران ، سردبیر خبرنامه انجمن سیستمهای فازی ایران 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شیراز ، آمار ریاضی

1374 ← 1378

M.Sc ، دانشگاه فردوسی مشهد ، آمار ریاضی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، آمار

1362 ← 1367

فعالیت های علمی