اعضای هیات علمی

سمیه محمدی

سمیه محمدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 64 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
  • 89 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 2 8120116 3 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/17 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
فیزیک 2 8120116 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/17 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
فیزیک 2 8120116 3 04 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/17 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
فیزیک 2 8120116 3 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
فیزیک 2 8120116 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
مبانی مهندسی برق 8108030 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/21 (18:00 - 20:00) ترم اول 1398
فیزیک 2 8120116 3 03 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
فیزیک 2 8120116 3 04 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
مبانی مهندسی برق 8108030 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1