اعضای هیات علمی

زهرا شاطرزاده یزدی

زهرا شاطرزاده یزدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112151
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 2 8120116 3 08 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/17 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
فیزیک 2 8120116 3 07 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/17 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1398
فیزیک 3 8108028 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
فیزیک 1 8120115 3 10 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
فیزیک 1 8120115 3 09 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 8108059 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/02 (20:00 - 22:00) ترم اول 1398
فیزیک 2 8120116 3 09 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 39 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه فیزیک 2 8120013 1 34 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
فیزیک 3 8108028 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1