اعضای هیات علمی

زهرا شاطرزاده یزدی

زهرا شاطرزاده یزدی،

استادیار
  • ، سرپرست درس فیزیک 2
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112151
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.