اعضای هیات علمی

زهرا شاطرزاده یزدی

زهرا شاطرزاده یزدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 61112151
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال